Ma - Vr: 07.30 - 16.30 uur
U bent hier: Objekt Reclame » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Objekt Reclame

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Objekt Reclame B.V. gevestigd te Moordrecht.

Op alle aangegane transacties van Objekt Reclame gelden deze voorwaarden, tenzij het tegendeel schriftelijk is vermeld.

Artikel 1. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan het signbureau opdracht heeft gegeven tot vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
  • Signbureau: Objekt Reclame B.V., die de opdracht heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2. Offertes
2.1 Tenzij anders aangegeven zijn door het signbureau gemaakte offertes, prijsopgaven, voorcalculaties of begrotingen zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen.
2.2. Alle offertes en opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en approximatief, tenzij expliciet het tegendeel is vermeld.

Artikel 3. Annulering
Indien de opdrachtgever de geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden – met het oog op de uitvoering van deze order – redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en de, voor de uitvoering van de order, bestemde materialen en halffabricaten voor rekening te nemen.

Artikel 4. Prijs
4.1. De prijs die het signbureau voor de te verrichten prestaties heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
4.2 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag, of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3 Indien tussen beide partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
4.4 De prijzen gehanteerd door het signbureau zijn exclusief BTW, uitgedrukt in EUR en exclusief eventueel bijkomende verzend- en transportkosten. Mits anders overeengekomen, zijn alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zaken van opdrachten ten laste van opdrachtgever.

Artikel 5. Prijswijzigingen
5.1 Het signbureau is gemachtigd om prijzen, die krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen. Indexering kan eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van overeenkomst plaatsvinden.
5.2 Ondeugdelijke wijze van aanlevering (zoals: extra bewerkelijke tekst, onduidelijke schetsen, tekening of modellen, ondeugdelijke informatiedragers of ondeugdelijke databestanden) van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die het signbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
5.3 Buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden welke voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
5.4 Het signbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijke overeengekomen specificaties aanbrengt. Daaronder begrepen correcties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en andere proeven. Het signbureau zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 6. Betalingstermijn
6.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen krachtens de overeenkomst binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen zonder zich op enige korting te kunnen beroepen. Verrekening of opschorting door de opdrachtgever is alleen mogelijk voor zover de wet deze bevoegdheid toekent. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door het signbureau is vereist.
6.2 Het signbureau is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van het eerste gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
6.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in artikel 6.1, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Het signbureau is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
6.5 Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is in nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In geval van geldvordering is opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief geadviseerd door Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken.
6.6 Het signbureau is gerechtigd voor opdrachten van opdrachtgever, waarvan de looptijd langer is dan een maand, ook zonder dat er een (gedeeltelijke) aflevering van de opdracht heeft plaatsgevonden, tussentijds deelfacturen over de verrichte werkzaamheden voor deze opdracht, aan de opdrachtgever toe te zenden, zulks met inachtneming van lid 1 van dit artikel.
6.7 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de voldoening van vorderingen.
6.8 Het signbureau is gerechtigd om contante betaling vooraf of bij levering te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 7. Leveringswijze; eigendomsvoorbehoud
7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse opgegeven door het signbureau.
7.2 Het signbureau is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
7.3 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van het signbureau door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
7.4 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.
7.5 Het signbureau is niet verantwoordelijk voor oponthoud of vertraging, tenzij door schuld van het signbureau veroorzaakt.

Artikel 8. Leveringstermijn
8.1 Een door het signbureau opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Het signbureau is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
8.2 De binding van de aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 11 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud het signbureau in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk voor hem planmatig in de tijd vastgesteld inzet van productiecapaciteit.

Artikel 9. Inhoud en wijziging overeenkomst
9.1 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door het signbureau niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
9.2 Mochten er na het verstrekken van de opdracht, door de opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering zijn. Dan moeten deze door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan het signbureau ter kennis zijn gebracht.
9.3 Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door het signbureau buiten verantwoordelijkheid wordt overstreden.

Artikel 10. Proefmodellen
10.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van het signbureau ontvangen proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan het signbureau terug te sturen.
10.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat het signbureau de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
10.3 Afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven komen niet te spraken voor het signbureau.
10.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
10.5 Het signbureau is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in informatiedragers of modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door het signbureau overeenkomst de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.

Artikel 11. Afwijkingen
11.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen of model respectievelijk de druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
11.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
11.3 Door de opdrachtgever kan geen beroep worden gedaan op geringe maatverschillen die het gevolg kunnen zijn van krimpen of trekken van de te gebruiken materialen.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
12.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan het signbureau. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend het signbureau daartoe bevoegd.
12.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
12.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door bureau tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van het signbureau, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
12.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch het signbureau jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 13. Aangeleverde materialen en producten
13.1 Indien de opdrachtgever de opdrachtgever met het signbureau is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient de opdrachtgever voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van het signbureau vragen.
13.2 De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van het signbureau vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat het signbureau een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door het signbureau houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
13.3 Het signbureau is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
13.4 Het signbureau is niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor het signbureau onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
13.5 Het signbureau staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid, indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan het signbureau noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van de door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
13.7 De opdrachtgever is gehouden het signbureau opo bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
13.8 Het signbureau is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij het signbureau af te halen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van het signbureau uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
14.2 Het signbureau is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
14.3 Het signbureau is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
14.4 Het signbureau is eveneens niet aansprakelijk voor de schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekft over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
14.5 Indien het signbureau ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en het signbureau alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.